<< SM Schedule

Activity: PUZZLE - Team Management


Tema: Elements Bàsics per aprender com gestionar d'una manera més eficient un equip de treball

Objectius: A l'acabar la tasca els estudiants han de ser capaços d'enumerar i comentar els 5 passos claus que s'han de tenir presents quan volem convocar una reunió amb èxit.

Grups: 5 membres

Material: 5 documents d'una nota tècnica "Dirección y Conducción de Reuniones". Cada membre del grup poseeix amb antelació la part del text que ha de llegir i treballar individualment. Cada membre ha de lliurar el seu mapa conceptual o esquema que ocupi com a màxim una pàgina en el foro de discusió que es proporciona en aquest apartat junt amb una pregunta i la seva resposta correctament raonada.

Membre
Lectures
Document
1
1. Consideraciones acerca de las reuniones de trabajo
2. Ventajas e inconvenientes que proporcionan las reuniones de trabajo
3. Tipología de reuniones

2
4. Aproximación al concepto de grupo
5. La conducta en las reuniones de trabajo
6. El rol del director o conductor de reuniones de trabajo

3
7. Las técnicas de participación positiva

4
8.
La organización de reuniones

5
9.
Las decisiones
10. La conclusiones

LLIURAMENT DELS PREVIS 24h abans del 16-09-2010 a les 15h
(resum + pregunta - resposta):
Subject Author Replies Views Last Message
Lliura el document del resum srodriguezd srodriguezd 17 314 Sep 16, 2010 by lhcabanas lhcabanas
Introdueix la pregunta srodriguezd srodriguezd 16 194 Sep 15, 2010 by ferran.aymerich ferran.aymerich


Tasques del grup: Aprendre els continguts de la documentació individualment, per tal d'assimilar correctament aquests continguts es demana l'elaboració d'un mapa de conceptes, esquema, transparencia de la seva part, a més d'una pregunta sobre els seus continguts junt amb la resposta correctament raonada. Aquelles preguntes que no tenen resposta o la resposta no respon correctament a la pregunta penalitzaran un 10%. Tant el mapa de conceptes, esquema o transparencia com la pregunta junt amb la resposta es lliurarà amb un dia abans de la classe (24h abans) en la secció de discussió d'aquest apartat. A més a més, les entregues amb demores seràn penalitzades amb un 10% per cada 3h de retard.
Previ/ Classe
Tasca
Temps previst
PREVI
Lectura individual del material
1h
PREVI
Elaboració d'un esquema, mapa conceptual o transparencia en format digital

Elaboració d'una pregunta sobre el seu tema junt amb la seva resposta raonada
30 min
CLASSE
Reunió d'Experts (concens de l'esquema - conceptes claus)
15 min
CLASSE
Elaboració d'un guió comú entre els experts per explicar en 5 min als altres companys del grup original
15 min
CLASSE
Explicació en el grup original les diferents parts
25 min
CLASSE
Elaboració d'un guió resum - 10 punts més a tenir en compte quan es convoca una reunió
10 min
CLASSE
Debat
20 min
CLASSE
Formulació a l'atzar d'alguna(es) de les preguntes proposades pels companys (previament)
15 min

Rols: Per la reunió d'experts hi ha dues figures: Ponent i Secretari
  • Director d'experts: Explica el contingut del material assignat tal i com ell l'enten (rol estàtic)
  • Experts: Aporten diferents conceptes que no es troben en l'esquema del director d'experts (rol dinàmic)
  • Secretari: S'assegura que la discussió es completa en el 30 min establerts (rol estàtic)
  • Apuntador: Elabora l'esquema definitiu de la discussió (Aquest s'haurà de lliurar al final de la classe, un per grup d'experts)

Per la reunió de grup (va rotant a mida que cadascú discuteix el seu esquema):
  • Ponents: Explica la seva part (rol dinàmic)
  • Comprobadors: Demana aclariments i fa comentaris crítics (rol dinàmic)
  • Secretari: S'assegura que no s'exedeixen els 5 min assignada a cada part (rol estàtic)
  • Apuntador: Elabora un esquema final integrant les diferents parts (Aquest s'haurà de lliurar al final de la classe, un per grup)


Interdependencia Possitiva: Cada membre del grup té una part del material, i un rol assignat. Aquest material i rol és necessari per dur a terme la tasca correctament.

Exigència Individual: Dos membres de dos grups, triats a l'atzar, realitzaran un resum oral de deu minuts sobre el materials estudiats. Tres altres membres d'altres grups, triats a l'atzar, respondran a una de les preguntes proposades. O, alternativament, tots els membres respondran individualment a una/dues preguntes elaborades previament pels companys.