<< SM Schedule

Activity: PUZZLE - Internal Analysis


Tema: Elements Bàsics per aprender a analitzar intenament una empresa (debilitats i fortaleces) i identificar les circunstancies que permeten que una empresa pugui crear una avantatge competitiva front al seu rival.

Objectius: A l'acabar la tasca els estudiants han de ser capaços: 1) apreciar el paper dels recursos i capacitats de l'empresa com a base per a formular l'estrategia de l'empresa, 2) identificar i valorar els recursos i capacitats de l'empresa, 3) evaluar el potencial dels recursos i capacitats d'una empresa per proporcionar una avantatge competitiva sostenible, 4) utilitzar els resultats de l'anàlisis dels recursos i capacitats per formular estrategies que explotin les fortaleces internes i que al mateix temps protegeixin contra les debilitats internes, 5) reconèixer els mitjans pels que una empresa pot desenvolupar els seus recursos i capacitats, 6) identificar les circunstancies que permeten que una empresa pugui crear una avantatge competitiva front al seu rival, comprendre com la capacitat de resposta i innovació pot crear avantatges competitivas, 7) distingir els dos tipus principals d'avantatges competitivas: costos i diferenciació, i 8) aplicar aquest anàlisis per valorar el potencial d'una estratègia de negoci per establir i mantenir avantatges competitives donades les característiques del sector.

Grups: 3 membres

Material: 6 documents d'uns capitols del Llibre Dirección Estrategica, 2006, Grant. [Spa]. Cada membre del grup poseeix amb antelació la part del text que ha de llegir i treballar individualment. Cada membre ha de lliurar el seu mapa conceptual, esquema o transparència en el foro de discusió que es proporciona en aquest apartat junt amb una pregunta i la seva resposta correctament raonada.

Membre
Lectures
Document
1
Jerarquía en el diseño Organizativo - Chapter 6 pp. 255-266


Jerarquía en el diseño Organizativo II - Chapter 6 pp. 266-274


Cadena de valor - Nota

2
Recursos i capacidades I - Chapter 5 pp. 181-196


Recursos i Capacidades II - Chapter 5 pp. 196-208


Mantener Ventajas competitivas

3
Aparición Ventajas competitivas - Chapter 7 pp. 287-302


Establecer Ventajas competitivas


Tipos de ventajas competitivas - Cp 7 pp. 308-311


DISTRIBUCIÓ DE L'ACTIVITAT
PUZZLE_Internal_Analysis_distribución.png


LLIURAMENT DELS PREVIS 24h abans del 5-10-2010 a les 15h
(resum + pregunta - resposta):

Subject Author Replies Views Last Message
Lliurament del document resum srodriguezd srodriguezd 15 254 Oct 14, 2010 by ferran.aymerich ferran.aymerich
Introdueix la pregunta srodriguezd srodriguezd 15 128 Oct 13, 2010 by Marta-Sitges Marta-Sitges


Tasques del grup: Aprendre els continguts de la documentació individualment, per tal d'assimilar correctament aquests continguts es demana l'elaboració d'un mapa de conceptes, esquema, o transparencia de la seva part, a més d'una pregunta sobre els seus continguts junt amb la resposta correctament raonada. Aquelles preguntes que no tenen resposta o la resposta no respon correctament a la pregunta penalitzaran un 10% a la nota individual. Tant el mapa de conceptes, esquema o transparencia com la pregunta junt amb la resposta es lliurarà amb un dia abans de la classe (24h abans) en la secció de discussió d'aquest apartat. A més a més, les entregues amb demores seràn penalitzades amb un 10% per cada 3h de retard de la nota de l'activitat.
Previ /Classe
Tasca
Temps previst
PREVI
Lectura individual del material
1h 30 min
PREVI
Elaboració d'un esquema, mapa conceptual o transparencia en format digital Elaboració d'una pregunta sobre el seu tema junt amb la seva resposta raonada
1h 30 min
CLASSE
Reunió d'Experts (concens de l'esquema - conceptes claus)
30 min
CLASSE
Elaboració d'un guió comú entre els experts per explicar en 5 min als altres companys del grup original
15 min
CLASSE
Explicació en el grup original les diferents parts
35 min
CLASSE
Elaboració d'un guió resum - 10 punts més importants per dur a terme un anàlisi intern de l'empresa
10 min
CLASSE
Debat - resum oral i preguntes proposades pels companys (previament)
20 min

Rols: Per la reunió d'experts hi ha cuatre figures:
Director d'experts: Explica el contingut del material assignat tal i com ell l'enten (rol estàtic)Experts: Aporten diferents conceptes que no es troben en l'esquema del director d'experts (rol dinàmic)Secretari: S'assegura que la discussió es completa en el 45 min establerts (rol estàtic)Apuntador: Elabora l'esquema definitiu de la discussió (Aquest s'haurà de lliurar al final de la classe, un per grup d'experts)
Per la reunió de grup (va rotant a mida que cadascú discuteix el seu esquema):
Ponents: Explica la seva part (rol dinàmic)Comprobadors: Demana aclariments i fa comentaris crítics (rol dinàmic)Secretari: S'assegura que no s'exedeixen els 7 min assignada a cada part (rol estàtic)Apuntador: Elabora un esquema final integrant les diferents parts (Aquest s'haurà de lliurar al final de la classe, un per grup)

Interdependencia Possitiva: Cada membre del grup té una part del material, i un rol assignat. Aquest material i rol és necessari per dur a terme la tasca correctament.

Exigència Individual: Dos membres de dos grups, triats a l'atzar, realitzaran un resum oral de deu minuts sobre el materials estudiats. Tres altres membres d'altres grups, triats a l'atzar, respondran a una de les preguntes proposades. O, alternativament, tots els membres respondran individualment a una/dues preguntes elaborades previament pels companys.