<< SM Schedule

Activity: PUZZLE - External Analysis


Tema: Elements Bàsics per aprender a analitzar externament una empresa (fuerzas competitivas) i identificar els factors i determinants que afecten les empreses.

Objectius: A l'acabar la tasca els estudiants han de ser capaços: 1) d'identificar les cinc forces de Porter; 2) identificar els factors de cada una d'aquestes forces; 3) analitzar el comportament dels competidors; 4) analitzar el sector; 5) com s'estructura el sector i la competencia; i 6) detectar els factors d'èxit del sector i la competencia.

Grups: 3 membres

Material: 3 docements extrets del Capitol 3 i 4 del llibre de Grant Dirección Estratégica. Cada membre del grup poseeix amb antelació la part del text que ha de llegir i treballar individualment. Cada membre ha de lliurar el seu mapa conceptual, esquema o transparència en el foro de discusió que es proporciona en aquest apartat junt amb una pregunta i la seva resposta correctament raonada.

Membre
Lectures
Document
1
Cinco fuerzas de Porter (17 pp)

2
Analisis de los competidores (6 pp)


Estructura sector, competencia y factores de exito (5 pp)

3
Analisis del sector (16 pp)

Assignació de documents per grup:
PUZZLE_2_-_External_Analysis.png


LLIURAMENT DELS PREVIS 24h abans del 30-09-2010 a les 15h (resum + pregunta - resposta):

Subject Author Replies Views Last Message
Introdueix una pregunta srodriguezd srodriguezd 16 179 Sep 30, 2010 by Toni.warlam Toni.warlam
Introdueix el teu mapa conceptual srodriguezd srodriguezd 20 420 Sep 30, 2010 by Toni.warlam Toni.warlamTasques del grup: Aprendre els continguts de la documentació individualment, per tal d'assimilar correctament aquests continguts es demana l'elaboració d'un mapa de conceptes, esquema, o transparencia de la seva part, a més d'una pregunta sobre els seus continguts junt amb la resposta correctament raonada. Aquelles preguntes que no tenen resposta o la resposta no respon correctament a la pregunta penalitzaran un 10% a la nota individual. Tant el mapa de conceptes, esquema o transparencia com la pregunta junt amb la resposta es lliurarà amb un dia abans de la classe (24h abans) en la secció de discussió d'aquest apartat. A més a més, les entregues amb demores seràn penalitzades amb un 10% per cada 3h de retard de la nota de l'activitat.
Previ/Classe
Tasca
Temps previst
PREVI
Lectura individual del material
1h 30 min
PREVI
Elaboració d'un esquema, mapa conceptual o transparencia en format digital Elaboració d'una pregunta sobre el seu tema junt amb la seva resposta raonada
45 min
CLASSE
Reunió d'Experts (concens de l'esquema - conceptes claus)
20 min
CLASSE
Elaboració d'un guió comú entre els experts per explicar en 5 min als altres companys del grup original
15 min
CLASSE
Explicació en el grup original les diferents parts
30 min
CLASSE
Elaboració d'un guió resum - 10 punts més importants per dur a terme un anàlisi intern de l'empresa
10 min
CLASSE
Debat - resum oral i preguntes proposades pels companys (previament)
30 min

Rols: Per la reunió d'experts hi ha cuatre figures:
Director d'experts: Explica el contingut del material assignat tal i com ell l'enten (rol estàtic)Experts: Aporten diferents conceptes que no es troben en l'esquema del director d'experts (rol dinàmic)Secretari: S'assegura que la discussió es completa en el 45 min establerts (rol estàtic)Apuntador: Elabora l'esquema definitiu de la discussió (Aquest s'haurà de lliurar al final de la classe, un per grup d'experts)
Per la reunió de grup (va rotant a mida que cadascú discuteix el seu esquema):
Ponents: Explica la seva part (rol dinàmic)Comprobadors: Demana aclariments i fa comentaris crítics (rol dinàmic)Secretari: S'assegura que no s'exedeixen els 7 min assignada a cada part (rol estàtic)Apuntador: Elabora un esquema final integrant les diferents parts (Aquest s'haurà de lliurar al final de la classe, un per grup)

Interdependencia Possitiva: Cada membre del grup té una part del material, i un rol assignat. Aquest material i rol és necessari per dur a terme la tasca correctament.

Exigència Individual: Dos membres de dos grups, triats a l'atzar, realitzaran un resum oral de deu minuts sobre el materials estudiats. Tres altres membres d'altres grups, triats a l'atzar, respondran a una de les preguntes proposades. O, alternativament, tots els membres respondran individualment a una/dues preguntes elaborades previament pels companys.
Info adicional: